ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ HİZMETLERİ

- İşyeri Hekimliği Hizmetleri
- İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri
- Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi, Sağlık Memuru)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri
- Risk Değerlendirmesi
- Çalışanlar İçin Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
- Makine Periyodik Kontrol Hizmetleri
- Ortam Ölçümleri(Gürültü, Titreşim, Toz, Kimyasal, Termal Konfor Ölçümleri vb.)
- Kişisel Maruziyet Ölçümleri (Gürültü, Titreşim, Toz, Gaz, VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü)
- İşyeri Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri

EĞİTİM HİZMETLERİ

- İşyeri Hekimliği sertifikasyon eğitimleri
- İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasyon eğitimleri
- İşyeri Hekimliği yenileme eğitimleri
- İlkyardım sertifikasyon eğitimi (M.E.B. Onaylı)
- Yangın Eğitimi
- Yangın Sertifikasyon Eğitimi (M.E.B. Onaylı)
- İşyeri Hijyen Eğitimi (M.E.B. Onaylı)
- Eğiticinin Eğitimi 45 saatlik (M.E.B. Onaylı)
- Mesleki Eğitim (M.E.B. Onaylı)

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

- Gerekli çevre izin ve lisanslarının alınması
- Firmanıza çevre görevlisi temin etmek

SAĞLIK HİZMETLERİ

- İşe giriş/Periyodik Muayene Raporu
- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu
- Yüksekte çalışabilir raporu
- Gece çalışabilir raporu
- Akciğer grafisi
- İşitme testi (odyometri)
- Solunum fonksiyon testi (SFT)
- Elektrokardiyografi (EKG)
- Tetanoz aşısı
- Laboratuvar Tetkikleri
- Portör tetkikleri


İş Güvenliği Temel Tanımları

İş Kazası:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazası “planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan durumdur” şeklinde tanımlanmıştır.
Ülkemizde ise 506 SSK Kanunu’nun 11-a ve b maddeleri iş kazasını şöyle tanımlamaktadır; İş Kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan, bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.
1- Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,
2- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
3- Sigortalının, işveren tarafından görevli olarak başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
4- Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
5- Sigortalının işveren tarafından sağlanan bir araçla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında

Meslek Hastalığı:

Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli, hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. Sosyal Sigortalar Kanunun Sağlık İşleri Tüzüğü’ne göre meslek hastalıkları beş ana grupta toplanmıştır.
Bunlar;
1-Kimyasal nedenlerden olan meslek hastalıkları,
2-Mesleki cilt hastalıkları,
3-Mesleki solunum sistemi hastalıkları,
4-Mesleki bulaşıcı hastalıklar,
5-Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları

Tehlike:

Mal, can ve çevre için potansiyel bir tehlike oluşturan malzeme, durum veya aktivitenin karakteristiği.

Olay:

Bir kazaya yol açan veya bir kazaya neden olabilecek potansiyeli olan durum. OHSAS 18002’ye göre hiçbir sağlık bozulması sakatlanma, hasar veya başka kaybın olmadığı bir olay ayrıca “yakın-ıskalama” olarak da adlandırılır. “Olay” terimi “yakın-ıskalama” yı da kapsar.

Risk Değerlendirme:

Tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilgi ve malumatın düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Daha basit ifadesiyle; problemin modellenmesi, tehlike değerlendirmesi, tehlikeli maddeye maruz kalma etkilerinin analizi ve risk tanımlaması gibi ana kavramlardan oluşan risk analizidir.

Katlanılabilir Risk:

Organizasyonun yasal yükümlülükleri ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk.

Risk Yönetimi:

nsan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik olarak, politikalar, tecrübeler ve kaynakların sistematik olarak uygulanmasıdır

Performans:

organizasyonun İSG yönetim sisteminin; İSG politika ve amaçlarına dayanan İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin kontrolü ile ilgili ölçülebilir sonuçları.

İSG Yönetim Sistemi:

Kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili olarak İSG risklerinin yönetimini kolaylaştıran tüm yönetim sisteminin parçası. Bu organizasyon yapısını,planlama faaliyetlerinin sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarılması ve muhafaza edilmesi için kaynakları içine alır